Copyright ©  โอโซน
Designed By : DJ Equipment Reviews
วิทยุออนไลน์ นี้ จัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบการส่งสัญญาณในรูปแบบ Low Band width Broadcasting โดยใช้เทคโนโลยี Audio Streaming และ เพื่อการศึกษา ฝึกทักษะในการจัดรายการ ของบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีใจรัก ในอาชีพนักจัดรายการวิทยุ โดยมิได้แสวงหาผลกำไรทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม เพลงทุกเพลงที่ใช้เปิดในรายการ เป็นการเปิดเพื่อติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิได้มีการ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือ เผยแพร่เพลง ด้วยวิธีการดาวน์โหลด... โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทางทีมงานผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนา ในการสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแต่อย่างใด เพลงทุกเพลงที่เปิด ในแต่ละสถานี ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายเพลงนั้นๆ